Endret: 7 jan 2018     Opprettet: 11 des 2011

Ekstraordinært sameiemøte 13.09.2011

Protokoll

Tilstede var 18 seksjonseiere og 42 med fullmakt, til sammen 60 stemmeberettigede.

Fra forretningsfører møtte Helge Aamoth og Vibeke SætrePettersen .

Møtet ble åpnet av Helge Aamoth

1. Konstituering

1.1 Valg av møteleder - Som møteleder ble foreslått Helge Aamoth. Vedtatt.

1.2 Opptak av navnefortegnelse - Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Vedtatt

1.3 Valg av referent og to seksjonseiere til å underskrive protokolle. Som referent ble Vibeke Sætre Pettersen foreslått, og til å underskrive protokollen Roger Arnesen og Rolf Nilsen. Vedtatt.

1.4 Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn. Det ble foreslått å godkjenne den måte sameiermøtet var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt. Vedtatt.

2. Gjennomgang av vedtekter

2.1 Vedtektene ble gjennomgått. Gjennomgangen ble foreslått tatt til etterretning.

Vedtak : Vedtatt

3. Gjennomgang av budsjett

3.1 Budsjettet ble gjennomgått. Gjennomgangen ble foreslått tatt til etterretning.

Det ble presisert at budsjettet er laget på grunnlag av erfaringstall, og at det endelige nivået avhenger av hvilke avtaler sameiet ved styret inngår. Vedtatt.

4. Avregning av fjernvarme m.m .

4.1 Det foreslås at styret gis fullmakt til innhente tilbud og inngå avtale med leverandør som avregner forbruket av fjernvarme og øvrig målbart forbruk, slik at den enkelte seksjonseier betaler for sitt forbruk. Enstemmig vedtatt

5. Valg av revisor

Som revisor ble foreslått Audinor Revisjon AS. Enstemmig valgt

6. Valg av styre

6.1 Valg av styreleder for 2 år

Som styreleder for to år (frem til sameiermøtet 2013) foreslås: Terje Ilje.

Vedtak: Valgt ved akklamasjon

6.2 Valg av to syremedlemmer for to år og to styremedlemmer for ett år

Som styremedlemmer for to og ett år (frem til sameiermøtet 2013 og 2012) foreslås:

2 år: Gunnar Bjørland og Knut Engelhardtsen

1 år: Kari Madsen og Rolf Nilsen

Vedtak: Valgt ved akklamasjon

6.3 Valg av inntil fire varamedlemmer for ett år

Som varamedlemmer for ett år (frem til sameiermøtet 2012) foreslås:

Hans Sauro og Inger Nordhøy

Vedtak : Valgt ved akklamasjon

7. Informasjon fra forretningsfører

Forretningsførers representant redegjorde kort om OBOS Forvaltor AS.

Forretningsfører treffes på telefon 02333 (sentralbord). Besøksadresse er Torgveien 10, Ski, postadresse er PB 107, 1401 Ski.

Orienteringen ble foreslått tatt til etterretning.

Vedtak : Vedtatt

Sameiermøtet ble hevet kl 19.00

Protokollen godkjennes av undertegnede

Helge Aamoth /s/ Vibeke Sætre Pettersen /s/

Møteleder Referent

Roger Arnesen /s/ Rolf Nilsen /s/

Protokollvitne Protokollvitne

Etter valg på sameiermøtet og konstituerende styremøte er styresammensetningen som følger:

Leder: Terje Ilje - 2 år - Kantorveien 3

Medlem: Gunnar Bjørland - 2 år - Strandliveien 5

Medlem: Knut Engelhardtsen - 2 år - Strandliveien 3

Medlem: Rolf Nilsen - 1 år - Strandliveien 7

Medlem: Kari Madsen - 1 år - Strandliveien 3

Vara: Inger Nordhøy - 1 år - Strandliveien 7

Vara: Hans Sauro - 1 år - Strandliveien 3

Styret kan kontaktes på e-postadresse strandliveiensameie@styrerommet.net