Styremøte 27.10.2011

Referat fra styremøtet i Strandliveien Boligsameie

Dato: 27.10.11 Tid: 19.00 Sted: A/L Samfunnshuset ”tredje etasje” - Kolben

Til stede: Terje Ilje, Knut Engelhardtsen, Rolf Nilsen, Inger Nordhøy, Kari Madsen og Gunnar Bjørland ( referent )

Forfall: Hans Sauro

__________________________________________________________

Kari utarbeider forslag til hjemmeside.

Medlemskap i Kolbotn Vel – Gunnar orienterte styret om at velet er ”sovende” p.t. av forskjellige årsaker. En ny modell for velet er på trappene med styrerepresentanter fra de ulike sameier og borettslag, samt geografiske områder i velets nedslagsfelt. Igangsetting av et interimstyre vil skje umiddelbart etter nyttår. Styret tar sikte på medlemskap når vellet er på fote igjen.

Andelseier i A/L Samfunnshuset – Styret vedtok å kjøpe 5 andeler i A/L Samfunnshuset for oppnå andelseierpris på leie av lokaler til styremøter og andre sameiemøter, som årsmøter o.l. Det presiseres at det er Strandliveien Boligsameie ved styret som nyter godt av medlemskapet, og ikke det enkelte styremedlem eller beboerne privat i sameiet. I tillegg får sameiet møterett ved årsmøtene til A/L Samfunnshuset.

Skilting av postkasser og ringeklokker – Styret ble enig om å innhente tilbud fra Skiltforum, Expon og Posten. Leverandøren, som blir valgt, knyttes opp mot fremtidige, nye leilighetskjøpere i sameiet.

Styret har fått oversendt forslag til reguleringsplan for Kantor Terrasse, dvs. nabotomten til Strandliveien Bolig-sameie i øst. Kommentarer til forslaget må sendes arkitekt Petter Bogen innen 7. november. Styret reagerer på at den største blokken i nord på området, er plassert meget nær Blokk E. Alternativ 2 i planforslaget vil være det beste for lysforholdene for de planlagte leilighetene i området slik vi ser det.

Stikkontakter i boder og fellesarealer – Hver beboer bør fritt kunne bestille stikkontakt i sin egen bod, men styret må sette opp retningslinjer for bruk av strøm da dette går på fellesutgiftene. Styret mener at det er uheldig med permanent strømforbruk i bodene, som f.eks. fryse- og kjøleskap, da spesielt eldre hvitevarer trekker mye strøm, og dette vil virke urimelig på fordelingen av fellesutgifter. Dersom alle skulle installere hvitevarer i bodene, vil det også medføre en veldig varmeutvikling, noe som ikke er ønskelig i en kjellerbod. Styret vil derfor vurdere forbud mot tilkobling av hvitevarer og annen kontinuerlig belastning til stikkontaktene. Det er også et krav om at det skal være montert stikkontakter i fellesområder, men vi lar den saken bero inntil videre.

Styrets flertall mener at hver enkelt beboer skal betale installasjon av sin egen stikkontakt direkte til utbygger og at sameiet ikke besørger felles installasjon av stikkontakter i boder.

Avtale Ren-Vakt om vaktm.tj. og snømåking – Ren-Vakt er i gang med rengjøring av Blokk C og D. Det er ikke nødvendig med full vaktmestertjeneste før Strandliveien AS er ferdig med prosjektet, og Strandlivein Boligsameie overtar.

Varmestyring av radiatorer – Ingen radiatorer virker i noen av blokkene, med få unntak. Utbygger hevder at anlegget er ustabilt helt til Blokk E er ferdig påkoblet. Slik det virker i dag, er det kun begrenset varmetilførsel gjennom ventilasjonsanlegget. Styret vil be utbygger om en beredskapsplan dersom temperaturen beveger seg langt under 0’C.

Utomhusplan – Veidekke understreker at dette er en ”dynamisk” plan, dvs. at den er under stadig forandring, og den er ikke endelig vedtatt i kommunen.

Flaggstang – Det er delte meninger i styret om vi skal ha flaggstang, men et klart flertall ønsker det. Vi er fremdeles av den oppfatning at Strandliveien AS burde gi flaggstangen i gave til Sameiet.

Hilmar Hammerhei er leverandør på markiser og persienner.

Vi må sørge for at vi mottar løpende fakturaer fra OBOS!

Planter, som nå er satt ned i uteområdene, plikter Veidekke å skifte dersom de ikke overlever vinteren.

Styret skal på endelig befaring av fellesområdene før overtakelse, og vi bør vurdere om vi i den forbindelse skal knytte til oss en ekstern konsulent.

Skriv vedr felles skilting av ringeknapper og postkasser utarbeides, og vil bli sendt ut til alle beboere.

Kameraovervåking av garasjeanlegget innhentes det tilbud på. ABT fra Kolbotn har vært på befaring i anlegget, og kommer med et tilbud. YIT kommer på befaring i neste uke.

Kommende møter: 01.12, 12.01, 16.02 – alle dager kl. 19.00.