Styremøte 22.09.2011

Til stede: Terje Ilje, Knut Engelhardtsen, Rolf Nilsen, Inger Nordhøy, Hans Sauro og Gunnar Bjørland

Referent: Gunnar Bjørland

Forfall: Kari Madsen

Fra OBOS møtte sameiets kontaktperson: Vibeke Sætre Pettersen

____________________________________________________

Styreleder Terje Ilje ønsket velkommen til Strandliveien Boligsameiets første styremøte, og ga ordet videre til Vibeke som informerte om alt OBOS kunne tilby i tillegg til inngåtte avtaler (ref. utdelt matr.). Hun forlot møtet etter denne orienteringen.

Forretningsførers honorar – styret ble enige om at Konsumprisindeksen legges til grunn for den årlige justeringen av honoraret. Nivået fra 1. juli 2011 er utgangspunktet for beregningen av neste års tillegg.

Forretningsførers honorar justeres årlig etter Konsumprisindeksen.

Orienteringssaker – styrets medlemmer får tilgang til ”Styrerommet” (OBOS) først når alle papirer er i orden hos OBOS (etter at man har flyttet inn i ny leil.) og Brønnøysund reg.

I tillegg til styreleder ble Rolf og Hans oppnevnt som prokurainnehavere. Det må minst to underskrifter for godkjennelse av utbetalinger.

Sameiets postadresse vil være OBOS Forvaltors adresse sentralt i Oslo – Postboks 6666, 0129 Oslo. Husk vårt org.nr. 4309.

Besøksadresse til kontoret på Ski er OBOS Forvaltor AS, Torgvn. 10, 1400 Ski.

Dersom styret har kontantutlegg er det strenge regler for tilbakebetaling. Et standard skjema må fylles ut og sendes Vibeke sammen med original kvitt. /faktura. Håndkasse blir ikke aktuelt i første omgang.

Sameiet er forsikret i If.

OBOS kommer med budsjettforslag. Kan forandres helt frem til årsmøtet, som skal avholdes innen utgangen av april.

Terje hadde et forslag om at Strandliveien AS kunne gi boligsameiet en flaggstang i gave ved avslutningen av prosjektet. Alle var enige om at det var et godt forslag. Plasseres sentralt mellom blokkene.

Terje kontakter Morten.

Terje hadde utarbeidet en organisasjonsplan til styremøtet og gikk igjennom denne. Den gir et meget godt bilde av dagens situasjon med tanke på den enkelte boligeiers og sameiets forhold til utbygger og eksterne leverandører.

Tatt til etterretning

Div. avtaler – Knut har sagt seg villig til å følge opp alle avtalene som foreligger fra ulike leverandører. Noen av kontraktene ble gjennomgått. En del spørsmål i forhold til avtalen om renhold og vaktmestertjeneste, samt service og inspeksjon av ventilasjonsanleggene dukket opp. Vi ble enige om at vi ser nærmere på dette på neste styremøte. Utbygger bør være helt ferdig først før en vaktmesteravtale trer i kraft. Avtalene må inngås mellom Strandliveien Boligsameie som juridisk enhet, og ikke Strandliveien AS eller Veidekke AS.

Andre spørsmål som må avklares til neste styremøte er

  • GSM-varsling/overvåkning av sprinkelanlegget

  • Vaskekummer/rom til renholder

  • Sentrale el.-uttak

  • Vedlikeholdsutgifter garasjer.

Gunnar skaffer en kopi av utomhusplanen fra Veidekke.

Runde rundt bordet

Kari, som ikke var til stede, ble foreslått som IKT-ansvarlig og økonomiekspert i styret.

Gunnar sa seg villig til å være nestleder.

Følgende punkter ble foreslått tatt opp på neste styremøte:

  • Overvåknings-kameraer, i første rekke i garasjeanlegget

  • Muligheter for snekkerbod, trim-rom, sykkelbod eller hobbyrom

  • Fokus på opparbeidet gangvei langs blokkene mot vannet med tanke på innsyn og skjerming av de nederste leilighetene

  • Avfallshåndtering

  • Nøkkeltilgang for eksterne

  • Egen hjemmeside.

Tatt til etterretning, samt at Kari ble valgt til IKT-ansvarlig (under forutsetning av aksept). Gunnar ble valgt til nestleder.

Forslag til møtedatoer: 27.10, 01.12, 12.01, 16.02 – alle dager kl. 19.00.